Karakteristik jeung Patokan 17 Pupuh

Catetan Dhipa Galuh Purba

Jumlah Pupuh téh aya 17. Anu mindeng diajarkeun mah biasana opat: Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula (Sok disingget KSAD). Pupuh KSAD téh kaasup kana sekar ageung. Sésana anu 13, kaasup kana Sekar Alit.

1.       Asmarandana = Sapadana diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a). Watekna silih asih, silih pikanyaah, silih pikadeudeuh, silih pépélingan, atawa naséhat hirup.

2.       Balakbak  = Sapadana diwangun ku 3 (tilu) padalisan (15-é, 15-é, 19-é). Watekna pikaseurieun, banyol, heureuy, atawa lulucon.

3.       Dangdanggula = Sapadana diwangun ku 10 (sapuluh) padalisan (10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a). Watekna kabungahan atawa kaagungan.

4.       Durma = Sapadana diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 7-i, 5-a, 7-i). Watekna sumanget ngabebela, ngambek, paséa, atawa palagan/ perang.

5.       Gambuh = Sapadana diwangun ku 5 (lima) padalisan (7-u, 10-u/i, 12-i, 8-u, 8-o). Watekna ngagambarkeun kabingung, sikep samar polah, atawa tambuh laku.

6.       Gurisa   = Sapada diwangun ku 8 (dalapan) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a). Watekna kalangenan, pangangguran, tamba kesel, jeung bisa pikalucueun.

7.       Jurudemung       = Sapadana diwangun ku 5 (lima) padalisan (8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u). Watekna ngagambarkeun kaprihatinan, rasa kaduhung, atawa kahanjakal.

8.       Kinanti  = Sapadana diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i). Watekna ngandung pangharepan, prihatin, atawa sedih kingkin.

9.       Ladrang                        =  Sapadana diwangun ku 4 (opat) padalisan (10-i, 8-a, 8-i, 12-a). Watekna pakaseurieun, banyol, atawa heureuy.

10.   Lambang           = Sapadana diwangun ku 4 (opat) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a). Watekna banyol, kakapucueun, atawa pikaseurieun.

11.   Magatru            = Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o). Watekna ngandung piwuruk, tapi bisa ogé kaprihatinan, jeung pikalucueun.

12.   Maskumambang = Sapadana diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-i, 6-a, 8-i, 8-a). Watekna ngandung kaprihatinan, sasambat, atawa nalangsa.

13.   Mijil      = Sapadana diwangun ku 6 (genep) padalisan (10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u). Watekna ngandung kasusah, sedih, nyaritakeun kacilakaan, atawa kaayaan nu  tiis jempling.

14.   Pangkur            = Sapadana diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-a). Watekna ngandung amarah, napsu ngagugudug, sadia tempur ka médan perang atawa palagan.

15.   Pucung  = Sapadana diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a). Watekna mangrupa piwuruk, wawaran, atawa nu babalik pikir/ éling.

16.   Sinom   = Sapadana diwangun ku 9 (salapan) padalisan (8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a/8-a, 8-i, 12-a). Watekna pinuh kagumbiraan, bungah, atawa bagja.

17.   Wirangrong       = Sapadana diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a). Watekna mangrupa kawirang, rasa éra,  atawa mangsa apes.

 

Referensi:

Mang Koko jeung Patah Nataprawira. 1992. Seni Swara Sunda. Mitra Buana: Bandung

Leave a Comment